Kodra-Tron d.o.o.

 

You are here:
Autorska prava

 

Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka.

Kod svih poslova koji se prenose na IKOD d.o.o., kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka,

pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava.

Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.

 

Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi.